Általános Szerződési Feltételek webshopra (a továbbiakban: "ÁSZF")

Szolgáltató adatai:

Név: PipingRock Health Products, LLC (a továbbiakban: “PipingRock”)

székhely: PipingRock Health Products, LLC, 2120 Smithtown Avenue, Ronkonkoma NY 11779-7347, USA

Postai cím: PipingRock Health Products, LLC, 2120 Smithtown Avenue, Ronkonkoma NY 11779-7347, USA

Nyilvántartó hatósága: New York

Cégjegyzékszáma: PipingRock nem rendelkezik cégjegyzékszámmal

Adószáma: 32-0343858

Telefonszáma: 1-800-544-1925

Fax szám: 6318858057

e-mailcíme: customerservice@pipingrock.com

Panasz kezelése:

Név: PipingRock Health Products, LLC, Customer Service, Customer Service

Cím: 2120 Smithtown Avenue, Ronkonkoma NY 11779-7347, USA

Telefonszáma: 1-800-544-1925

Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: PipingRock Health Products, LLC

Székhely, telephely: 2120 Smithtown Avenue, Ronkonkoma NY 11779-7347

e-mail cím: customerservice@pipingrock.com

Az ÁSZF a PipingRock, mint eladó és a vásárló mint fogyasztó (a továbbiakban: Fogyasztó) jogait és kötelezettségeit szabályozza. Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, aki a PipingRock-kal szerződéses kapcsolatba lép.

Amennyiben Ön nem fogadja el kifejezetten az ÁSZF-et, nem veheti igénybe a webáruház szolgáltatásait.

A rendelés leadásával a Fogyasztó elismeri, hogy megismerte a jelen ÁSZF- et és mellékleteit, valamint az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit és kifejezetten elfogadja azokat. A két dokumentum a a honlapon lévő linkre történő kattintással érhető el. A dokumentumok elfogadása az erre szolgáló checkbox kitöltésével történik.

A termékekre vonatkozó információk és adatok a PipingRock honlapján (https://hu.pipingrock.com/) elérhetőek.

PipingRock magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

1. Regisztráció és rendelés leadása

1.1. A rendelés leadásához regisztráció szükséges. A regisztrációhoz az emailcím és jelszó megadása szükséges. A regisztrációt a PipingRock email küldésével igazolja vissza.

1.2. A kiválasztott termékek a bevásárlókosárba helyezéssel, a Pénztár gomb megnyomásával, a megrendelőlap szállítási adatokkal történő kitöltésével és a vételár kiegyenlítésével kerülnek megrendelésre.

1.3. A Megrendelést a „Pénztár” gombra történő kattintással a fizetés teljesítését követően lehet leadni.

1.4. A Fogyasztó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.

2. Adatbeviteli hibák javítása

2.1. Az adatbeviteli hibák azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:

2.2. A Fogyasztó köteles ellenőrizni adatait és a kosár teljes tartalmát az adatok megadásakor és a rendelés leadásakor.

2.3. A rendelés leadása előtt a Fogyasztó ellenőrizheti a bevitt adatokat és szükség esetén módosíthatja, kijavíthatja azokat.

2.4. A Fogyasztó adatai a rendelés leadása során bármikor szerkeszthetők vagy módosíthatók az oldalra való visszatéréssel (a "Vissza" gomb megnyomásával). A megrendelendő tételek eltávolíthatók, vagy módosíthatók a rendelés leadása során a Bevásárló listához történő visszatéréssel a "Tétel"-re és “Frissítés”-re kattintással.

2.5. A rendelés leadását követően a Fogyasztó a PipingRock-ot e-mailben köteles értesíteni az adatbeviteli hibákról legkésőbb 24 órán belül.

2.6. Amennyiben a Fogyasztó ezt elmulasztja a megadott határidőn belül, az ebből eredő következményekért a PipingRock nem felel, ennek értelmében a Fogyasztó viseli az ebből adódó szállítási és/vagy egyéb költséget.

3. A szerződés

3.1. A megkötött szerződés nem minősül írásbelinek, nem hozzáférhető, azonban a PipingRock azt a szerződés sikeres teljesítése biztosítása céljából iktatja.

3.2. Az szerződés nyelve a magyar.

3.3. Az adásvételi szerződés a rendelés leadása után a PipingRock általi visszaigazolása pillanatában minősül megkötöttnek.

3.4. A szerződés feltételeit a jelen ÁSZF tartalmazza és arra a magyar jog az irányadó.

3.5. A Fogyasztó és a PipingRock közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet irányadó a szerződésre.

3.6. A PipingRock a Fogyasztó megrendelésének megérkezését a Fogyasztó felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolja a regisztráció során megadott e-mailcímére. Amennyiben ez a visszaigazolás a Fogyasztó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 (negyvennyolc) órán belül a Fogyasztóhoz nem érkezik meg, a Fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

4. Elállási jog

4.1. A 45/2014. (II. 26.) Kormányrendeletnek megfelelően a Fogyasztó jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől, vagy felmondani azt

- a terméknek,

- több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

fogyasztó általi átvételét

követő 14 napon belül. 

Az elállási határidő a termék Fogyasztó általi átvételekor kezdődik.

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja ezen jogát a Fogyasztó.

Az elállást az customerservice@pipingrock.com email-címre küldött e-mailben vagy a PipingRock Health Products, LLC, 2120 Smithtown Avenue, Ronkonkoma NY 11779-7347 címre küldött levélben lehet bejelenteni.

4.2. A Fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is jogosult gyakorolni.

4.3. Fogyasztó jogosult továbbá a szerződéskötésre vonatozó ajánlatát is visszavonni, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

4.4. A Fogyasztó az elállási jogát

- a Kormányrendeletben meghatározott elállási nyilatkozat-mintát felhasználásával; vagy

- az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

4.5. A Kormányrendeletben meghatározott elállási nyilatkozat-minta a jelen ÁSZF 1. számú mellékleteként került csatolásra, valamint a megrendelési visszaigazoláshoz.

4.6. Amennyiben a Fogyasztó 14 napon belül belül eláll, PipingRock köteles a kifizetett teljes összeget (ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is) haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríteni a Fogyasztónak. A PipingRock a visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a PipingRock a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

4.7. PipingRock mindaddig visszatarthatja az összeget, amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. 

4.8. Elállás esetén a Fogyasztó köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni a PipingRock PipingRock Health Products, LLC, 2120 Smithtown Avenue, Ronkonkoma NY 11779-7347 címére. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó a terméket a 14 napos határidő lejárta előtt elküldi a PipingRock-nak.

4.9. Elállás esetén a Fogyasztó a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 24. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

4.10. A Fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

4.11. Fogyasztó nem jogosult elállni a szerződéstől a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 29. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben.

Így a Fogyasztó nem jogosult elállni a szerződéstől többek között: 

- olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak;

- romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

4.12. A fogyasztó a Kormányrendelet 26. §-a értelmében köteles megtéríteni a PipingRock ésszerű költségeit, ha a Kormányrendelet 13. §, vagy a 19. §-a esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a 20. § szerinti felmondási jogát.

5. Fizetés

5.1. A Fogyasztó kizárólag online, bankkártyával vagy PayPal alkalmazásával fizetheti meg a vételárat illetve a szállítás költségét.

5.2. A megrendelés visszaigazolásában szereplő árak és szállítási költségek véglegesek és az áfát, valamint az egyéb költségeket is tartalmazzák. A Fogyasztó nem köteles megfizetni semmilyen további díjat.

6. Szállítás

Szállítás, Teljesítés feltételei

A PipingRock a megrendelés során a Fogyasztó által megadott postai címre küldi meg a terméket.

A szállítás költségei a vételárral együtt fizetendőek.

A szállítási költségek elérhetőek a weboldalon a ……………...

A PipingRock nem vállal felelősséget a szállítási késedelemért, így különösen azon késedelemért sem, amely abból ered, hogy a Fogyasztó tévesen adta meg az adatait.

A Fogyasztó felelős a sérült és/vagy elveszett termékkel kapcsolatos panasztételért a kiszállító felé.

Az áruk a címzett/vásárló nevében kerülnek behozatalra. A címzett meghatalmazza a PipingRockot az áruk nevében történő behozatalára. A címzett/vásárló továbbá hozzájárul, hogy a PipingRock az áruk nevében történő behozatalára vonatkozó kötelezettségét delegálja egy alvállalkozó (pl. vámőr) részére. A címzett vállalja, hogy megfizeti az áruk árán felüli adók, illetékek és vámok összegét is

7. Panaszkezelés

7.1. A PipingRock minden panaszt kezel. Reklamáció esetén a Fogyasztó az alábbiak szerint érheti el a PipingRock-ot:

Panaszkezelő:

PipingRock Health Products, LLC, Customer Service

Panaszügyintézés helye:

PipingRock ügyfélszolgálatának levelezési címe: Address: PipingRock Health Products, LLC, Customer Service

2120 Smithtown Avenue, Ronkonkoma NY 11779-7347

E-mailcíme:: customerservice@pipingrock.com

Telefonszáma: 1-800-544-1925 (kizárólag angol nyelven)

7.2. A fogyasztó a PipingRock, illetve annak érdekében vagy javára eljáró személynek az áru Fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a PipingRock-kal.

7.3. A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a PipingRock azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát

a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Fogyasztónak átadni,

b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Fogyasztónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

7.4. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a PipingRock köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

7.5. A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

a) a Fogyasztó neve, lakcíme,

b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

c) a Fogyasztó panaszának részletes leírása, a Fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

d) a PipingRock nyilatkozata a Fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,

f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

7.6. Az írásbeli panaszt a PipingRock a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a PipingRock indokolni köteles.

7.7. PipingRock a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

7.8. A panasz elutasítása esetén a PipingRock a fogyasztót írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a PipingRock a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

7.9. Fogyasztói panasz esetén a Fogyasztó az alábbi testületekhez fordulhat:

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.

A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu.

7.10. A PipingRock és a Fogyasztó közötti fogyasztói jogviták peren kívül is rendezhetők. Az ilyen peren kívüli vitarendezésre fogyasztó lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti Békéltető Testületek rendelkeznek hatáskörrel. A Békéltető Testületek listáját a jelen ÁSZF 2. számú melléklete tartalmazza.

A békéltető testület elött folyó eljárásban a PipingRock-ot együttműködési kötelezettség terheli.

7.11. A Fogyasztó a vitarendezésre az Online Vitarendezési honlapot (https://webgate.ec.europa.eu/odr) is használhatja.

8. Kellékszavatosság, termékfelelősség és jótállás

A Fogyasztók jelen pont szerinti tájékoztatója a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.

8.1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a PipingRock Health Products, LLC hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet Magyarország Polgári Törvénykönyvének szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint- az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a PipingRock nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

8.2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint – a 8.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

8.3. Jótállás

A PipingRock nem értékesít olyan terméket, amely kötelező jótállás alá tartozna.

Köszönjük, hogy meglátogatta oldalunkat.

 

1. számú melléklet/Annex No. 1

Elállási/Felmondási nyilatkozat

Címzett:

Címe:

E-mail:

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve: [……………]

A fogyasztó(k) címe: [……………]

A Fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

2. számú melléklet/Annex No. 2

Békéltető Testületek elérhetőségei/Contact data of Arbitration Boards

 

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Elnök: Dr. Bodnár József

E-mail cím: kerelem@baranyabekeltetes.hu, info@baranyabekeltetes.hu

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-532

Fax száma: (76) 501-538

Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

 

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Elnök: Dr. Bagdi László

E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu; bmkik@bmkik.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Elnök: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

 

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Elnök: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Elnök: Dr. Horváth Károly

E-mail cím: info@csmkik.hu

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Elnök: Dr. Vári Kovács József

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu; bekeltetes@fmkik.hu

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Elnök: Horváth László

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745

Fax: 06-52-500-720

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

 

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Elnök: Dr. Gordos Csaba

E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Elnök: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Elnök: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Telefonszáma: 06-1-269-0703

Fax száma: 06-1-269-0703

Elnök: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Elnök: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: skik@skik.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 420-180

Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Elnök: Dr. Gáll Ferenc

E-mail cím: kamara@tmkik.hu

 

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefonszáma: (88) 814-111

Fax száma: (88) 412-150

Elnök: Dr. Vasvári Csaba

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Elnök: Dr. Molnár Sándor.

E-mail cím: zmkik@zmkik.hu; zmbekelteto@zmkik.hu