• Pycnogenol

  • Több információ

Korean ginseng is a root-derived adaptogen herb. It is considered an important foundation herb in traditional Asian wellness practices due to its wellness-benefits such as:

1-8 / 8 megjelenítése
1-8 / 8 megjelenítése